สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทเป็นอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทเป็นอย่างไร ?

การประกันภัยรถยนต์(Automobile Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

      1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฏหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฏหมายที่เรียกว่า"พระราชบัญญัติ" คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม ทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ. ได้>ที่นี่<เลยครับ

 

      2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)  หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ โดย กฏหมาย แต่อย่างใด ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ การประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการ ประกันภัยในภาคสมัครใจ

 
 


 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ประเภท
ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครอง
บุคคลภายนอก
คุ้มครองรถยนต์
คันที่เอาประกันภัย
คุ้มครองบุคคลภายในรถ
คันที่เอาประกันภัย
 
ทรัพย์สิน
บุคคล
สูญหาย
ไฟไหม้
การชน
อุบัติเหตุ
บุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
*
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
-
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
-
-
*
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
-
-
-


หมายเหตุ : * ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 

 


ประเภทของกรมธรรม์และความคุ้มครอง

การประกันภัยรถยนต์ มี ความคุ้มครองให้เลือก 5 ประเภท คือ

 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดทุกกรณี คือ

     • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

     • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

     • ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยทุกรูปแบบ

     • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ

     • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

     • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่รถเราซ่อมเอง

     • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้

     • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

     • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่ รถเราซ่อมเอง

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภาย นอก ดังนี้

     ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

  ประกันรถยนต์ประเภทนี้ไม่ ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไรเนื่องจากความคุ้มครองน้อยแต่

เบื้ยประกันใกล้เคียงกัน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ที่มีความคุ้มคร  องครอบคลุมกว่า

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ 2+ , 3+  ประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง คือ

     • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

     • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

     • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย สำหรับ 2+ เท่านั้น

     • ความเสียหายของตัวรถ ยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
            ขยายความสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 เพิ่มเติมครับ
 

       1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ เคลมได้ต่อเมื่อมีคู่กรณี ณ. ที่เกิดเหตุและเป็นยาพนะทางบก*
       2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะมีค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ด้วย ตั้งแต่ 2,000 1,000 และไม่มีค่า เสียหายส่วนแรก ซึ่งต้องศึกษาก่อนทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้
       3. ค่าเสียหายส่วนแรก จะเสียต่อเมื่อต้องเข้า 2 เงื่อนไขนี้ จึงจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้บริษัทประกัน
             3.1  ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด
             3.2  ผู้เอา ประกันต้องการซ่อมรถตัวเอง
       4. ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้ เช่น ชนเสา , ครูดฟุทบาท , รอยขีดข่วน เป็นต้น

    
   * ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้ พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

Tags : ประกัน ประกันภัย ประกันรถ ประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 3 ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยชีวิต ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยอัคคีภัย พรบ พรบ. พ.ร.บ. ประกันเด็ก ประกันภัยเด็ก ประกันสุข

view